• 21.  Runqiang Han, Jimin Liang, Xiaochao Qu, Yanbin Hou, Nunu Ren, Jingjing Mao, and Jie Tian. A source reconstruction algorithm based on adaptive hp-FEM for bioluminescence tomography. Optics Express, Vol. 17, No. 17, pp.14481-14494, 2009.

 • 22.  Yujie Lv, Ali Douraghy, Hidevaldo B. Machado, David Stout, Jie Tian, Harvey Herschman, and Arion F. Chatziioannou. Spectrally-resolved bioluminescence tomography with the third-order simplified spherical harmonics approximation. Physics in Medicine and Biology, Vol. 54, No. 21, 6477-93, 2009.

 • 23.  Jinchao Feng, Kebin Jia, Guorui Yan, Shouping Zhu, Chenghu Qin, Yujie Lv, and Jie Tian, An optimal permissible source region strategy for multispectral bioluminescence tomography, Optics Express, Vol. 16, No. 20, 15640-15654, 2008.

 • 24.  Chenghu Qin, Jie Tian, Xin Yang, Kai Liu, Guorui Yan, Jinchao Feng, Yujie Lv, and Min Xu, Galerkin-based meshless methods for photon transport in the biological tissue, Optics Express, Vol. 16, No. 25, 20317–20333, 2008.

 • 25.  Guorui Yan, Jie Tian, Shouping Zhu,Yakang Dai and Chenghu Qin, Fast cone-beam CT image reconstruction using GPU hardware, journal of X-Ray Science and Technology, Vol. 16, No. 4, 225–234, 2008.

 • 26.  Jin Shi, Jie Tian, Min Xu, Reconstruction-Oriented Multigrid Finite Element Algorithm on Bioluminescence Tomography Incorporating Priori Information, Communications in Numerical Methods in Engineering, Vol. 25, No. 6, 683-692, 2009.

 • 27.  Yanbin Hou, Jie Tian, Yan Wu, Jimin Liang, Xiaowei He. A new numerical method for BLT forward problem based on high-order finite elements. Communications in Numerical Methods in Engineering, Vol. 25, No. 6, 667-681, 2009.

 • 28.  Jie Tian, Wenxiang Cong, Jing Bai, Ming Jiang, and Wei Liang. Recent Advances in Molecular Imaging. International Journal of Biomedical Imaging, Vol. 2007, Special issue.

 • 29.  Jie Tian, Jing Bai, Xiu Ping Yan, Shanglian Bao, Yinghui Li, Wei Liang, Xin Yang. Multimodality Molecular Imaging, Vol. 27, No. 5, 2008.

 • 30.  Yujie Lv, Jie Tian, Hui Li, Wenxiang Cong, Ge Wang, Wei Yang, Chenghu Qin, Min Xu, Spectrally resolved bioluminescence tomography with adaptive finite element: methodology and simulation, Physics in Medicine and Biology, Vol. 52, No. 15, 4497-4512, 2007.

 • 31.  Yujie Lv, Jie Tian, Wenxiang Cong, and Ge Wang, Experimental Study on Bioluminescence Tomography with Multimodality Fusion, International Journal of Biomedical Imaging, Vol. 2007, Article ID 86741,4 pages, 2007.

 • 32.  Yujie Lv, Jie Tian, Hui Li,Jie Luo, Wenxiang Cong, Ge Wang, Durairaj Kumar, Modeling the forward problem based on the adaptive FEMs framework in bioluminescence tomography, Proceedings of the SPIE, Vol. 6318, 2006.

 • 33.  Hui Li, Jie Tian, Jie Luo, Yujie Lv, Wenxiang Cong and Ge Wang, Design and Implementation of an Optical Simulation Environment for Bioluminescent Tomography Studies, Progress in Natural Science, Vol.17, No.1, 87-94, 2007.

 • 34.  Yujie Lv, Jie Tian, Wenxiang Cong, Ge Wang, Jie Luo, Wei Yang, and Hui Li, A multilevel adaptive finite element algorithm for bioluminescence tomography, Optics Express, Vol.14, 8211–8223, 2006.

 • 35.  Ge Wang, Wenxiang Cong, Yi Li, Weimin Han, Durai Kumar, Xin Qian, Haiou Shen, Ming Jiang, Tie Zhou, Jiantao Cheng, Jie Tian, Yujie Lv, Hui Li, Jie Luo. Recent development in bioluminescence tomography. Current Medical Imaging Reviews, Vol.2, 453-457, 2006.

 • 36.  Hui Li, Jie Tian, Fuping Zhu, Wenxiang Cong, Lihong V. Wang, Eric A. Hoffman, Ge Wang, A Mouse Optical Simulation Environment (MOSE) to Investigate Bioluminescent Phenomena in the Living Mouse with the Monte Carlo Method, Academic Radiology, Vol.11, No.9, 1029-1038, 2004.