• 21.  Runnan Cao#, Lixin Gong#, Di Dong*, Pathological diagnosis and prognosis of gastric cancer through a multi-instance learning method. EbioMedicine, 2021, 73: 103671, Published: October 27, 2021. DOI: 10.1016/j.ebiom.2021.103671.

 • 22.  Lianzhen Zhong#, Di Dong#, Xueliang Fang#, Fan Zhang#, Ning Zhang#, Liwen Zhang#, Mengjie Fang, Wei Jiang, Shaobo Liang, Cong Li, Yujia Liu, Xun Zhao, Runnan Cao, Hong Shan, Zhenhua Hu*, Jun Ma*, Linglong Tang*, Jie Tian*. A deep learning-based radiomic nomogram for prognosis and treatment decision in advanced nasopharyngeal carcinoma: a multicentre study. EbioMedicine, 2021, 70: 103522. Available online 11 August 2021. DOI: 10.1016/j.ebiom.2021.103522.

 • 23.  Liu Z, Zhang X Y, Shi Y J, et al. Radiomics Analysis for Evaluation of Pathological Complete Response to Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Locally Advanced Rectal Cancer.[J]. Clinical Cancer Research, 2017:clincanres.1038.2017.

      局部进展期直肠癌新辅助治疗效果精准评估
 • 24.  Lu Zhang#, Di Dong#, Hailin Li#, Jie Tian#, Fusheng Ouyang, Xiaokai Mo, Bin Zhang, Xiaoning Luo, Zhouyang Lian, Shufang Pei, Yuhao Dong, Wenhui Huang, Changhong Liang, Jing Liu*, Shuixing Zhang*, Development and validation of a magnetic resonance imaging-based model for the prediction of distant metastasis before initial treatment of nasopharyngeal carcinoma: a retrospective cohort study, EBioMedicine, 2019, 40: 327-335. Published: January 11, 2019. DOI: 10.1016/j.ebiom.2019.01.013.

       .
 • 25.  Yongqing Sun#, Liwen Zhang#, Di Dong#, Xiaofei Li, Jingjing Wang, Chenghong Yin*, Liona C. Poon*, Jie Tian*, Qingqing Wu*, Application of an individualized nomogram in first-trimester screening for trisomy 21, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2021, 58(1): 56-66. Issue Online:01 July 2021. DOI: 10.1002/uog.22087.

 • 26.  Bingxi He#, Yifan Zhong#, Yongbei Zhu#, Jiajun Deng, Mengjie Fang, Yunlang She, Tingting Wang, Yang Yang, Xiwen Sun, Lorenzo Belluomini, Satoshi Watanabe, Di Dong*, Jie Tian*, Dong Xie*, Deep learning for predicting immunotherapeutic efficacy in advanced non-small cell lung cancer patients: a retrospective study combining progression-free survival risk and overall survival risk, Translational Lung Cancer Research, 2022, 11(4):670-685. Published: April 2022. DOI: 10.21037/tlcr-22-244.

 • 27.  Liwen Zhang#, Di Dong#, Lianzhen Zhong#, Cong Li, Chaoen Hu, Xin Yang, Zaiyi Liu*, Rongpin Wang*, Junlin Zhou*, Jie Tian*, Multi-focus Network to Decode Imaging Phenotype for Overall Survival Prediction of Gastric Cancer Patients, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2021, 25(10): 3933-3942. Date of Publication: 08 June 2021. DOI: 10.1109/JBHI.2021.3087634.

 • 28.  Siwen Wang#, Di Dong#, Liang Li#, Hailin Li, Yan Bai, Yahua Hu, Yuanyi Huang, Xiangrong Yu, Sibin Liu, Xiaoming Qiu, Ligong Lu, Meiyun Wang, Yunfei Zha*, Jie Tian*, A Deep Learning Radiomics Model to Identify Poor Outcome in COVID-19 Patients with Underlying Health Conditions: A Multicenter Study, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2021, 25(7): 2353-2362. Date of Publication: 27 April 2021. DOI: 10.1109/JBHI.2021.3076086.

 • 29.  Cong Li#, Di Dong#, Liang Li#, Wei Gong, Xiaohu Li, Yan Bai, Meiyun Wang, Zhenhua Hu*, Yunfei Zha*, Jie Tian*, Classification of Severe and Critical COVID-19 Using Deep Learning and Radiomics, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2020, 24(12): 3585-3594. Published: 09 November 2020. DOI: 10.1109/jbhi.2020.3036722.

 • 30.  Lingwei Meng#, Di Dong#, Liang Li#, Meng Niu, Yan Bai, Meiyun Wang, Xiaoming Qiu, Yunfei Zha*, Jie Tian*, A Deep Learning Prognosis Model Help Alert for COVID-19 Patients at High-Risk of Death: A Multi-center Study, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2020, 24(12): 3576-3584. Published: 27 October 2020. DOI: 10.1109/JBHI.2020.3034296.

 • 31.  Lingwei Meng#, Di Dong#, Xin Chen#, Mengjie Fang, Rongpin Wang, Jing Li, Zaiyi Liu*, Jie Tian*, 2D and 3D CT Radiomic Features Performance Comparison in Characterization of Gastric Cancer: A Multi-center Study, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2021,25(3):755-763. Date of Publication: 16 June 2020. DOI: 10.1109/JBHI.2020.3002805.

      ESI Highly Cited Paper
 • 32.  Lianzhen Zhong#, Xueliang Fang#, Di Dong#, Hao Peng, Mengjie Fang, Chenglong Huang, Bingxi He, Li Lin, Jun Ma#, Linglong Tang*, Jie Tian*. A deep learning MR-based radiomic nomogram may predict survival for nasopharyngeal carcinoma patients with stage T3N1M0. Radiotherapy and Oncology, 2020, 151: 1-9. Published: July 04, 2020 DOI: 10.1016/j.radonc.2020.06.050.

 • 33.  Liwen Zhang#, Di Dong#, Wenjuan Zhang#, Xiaohan Hao, Mengjie Fang, Shuo Wang, Wuchao Li, Zaiyi Liu*, Rongpin Wang*, Junlin Zhou*, Jie Tian*. A Deep Learning Risk Prediction Model for Overall Survival in Patients with Gastric Cancer: A Multicenter Study. Radiotherapy and oncology, 2020, 150: 73-80. Available online: 12 June 2020. DOI: 10.1016/j.radonc.2020.06.010.

 • 34.  Wenjuan Zhang#, Mengjie Fang#, Di Dong#, Xiaoxiao Wang, Xiaoai Ke, Liwen Zhang, Chaoen Hu, Lingyun Guo, Xiaoying Guan, Junlin Zhou*, Xiuhong Shan*, Jie Tian*, Development and validation of a CT-based radiomic nomogram for preoperative prediction of early recurrence in advanced gastric cancer, Radiotherapy and Oncology, 2020, 145: 13–20. Published: December 20, 2019. DOI: 10.1016/j.radonc.2019.11.023.

 • 35.  Jing Li#, Di Dong#, Mengjie Fang, Rui Wang, Jie Tian, Hailiang Li, Jianbo Gao*, Dual-energy CT–based deep learning radiomics can improve lymph node metastasis risk prediction for gastric cancer, European Radiology, 2020, 30(4): 2324–2333. Published: 17 January 2020. DOI: 10.1007/s00330-019-06621-x.

 • 36.  Yaou Liu#*, Di Dong#, Liwen Zhang, Yali Zang, Yunyun Duan, Xiaolu Qiu, Jing Huang, Huiqing Dong, Frederik Barkhof, Chaoen Hu, Mengjie Fang, Jie Tian*, Kuncheng Li, Radiomics in multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder, European Radiology, 2019, 29(9): 4670-4677. Published: 15 February 2019. DOI: 10.1007/s00330-019-06026-w.

 • 37.  Lu Han#, Yongbei Zhu#, Zhenyu Liu, Tao Yu, Cuiju He, Wenyan Jiang, Yangyang Kan, Di Dong*, Jie Tian, Yahong Luo*, Radiomic nomogram for prediction of axillary lymph node metastasis in breast cancer, European Radiology, 2019, 29(7): 3820-3829. Published: 30 January 2019. DOI: 10.1007/s00330-018-5981-2.

 • 38.  Li Fan#, Mengjie Fang#, Zhaobin Li, Wenting Tu, Shengping Wang, Wufei Chen, Jie Tian, Di Dong*, Shiyuan Liu*, Radiomics signature: a biomarker for the preoperative discrimination of lung invasive adenocarcinoma manifesting as a ground-glass nodule, European Radiology, 2019, 29(2): 889-897. Published: 02 July 2018. DOI: 10.1007/s00330-018-5530-z.

      ESI Highly Cited Paper
 • 39.  Guo J, Liu Z, Shen C, et al. MR-based radiomics signature in differentiating ocular adnexal lymphoma from idiopathic orbital inflammation.[J]. European Radiology, 2018:1-10.

      眼眶淋巴瘤和炎性假瘤的无创定量鉴别
 • 40.  Sainan Cheng#, Mengjie Fang#, Chen Cui, Xiuyu Chen, Gang Yin, Sanjay K. Prasad, Di Dong*, Jie Tian, Shihua Zhao*, LGE-CMR-derived texture features reflect poor prognosis in hypertrophic cardiomyopathy patients with systolic dysfunction: preliminary results, European Radiology, 2018, 28(11): 4615-4624. Published: 04 May 2018. DOI: 10.1007/s00330-018-5391-5.

      肥厚型心肌病心脏事件风险的精准预测