• 61.  Siwen Wang#, Caizhen Feng#, Di Dong#, Hailin Li, Jing Zhou, Yingjiang Ye, Zaiyi Liu*, Jie Tian*, Yi Wang*, Preoperative computed tomography-guided disease-free survival prediction in gastric cancer: a multicenter radiomics study, Medical Physics, 2020, 47(10): 4862-4871. Published: 26 June 2020. DOI: 10.1002/mp.14350.

 • 62.  Yuqi Han#, Zhen Xie#, Yali Zang#, Shuaitong Zhang, Dongsheng Gu, Mu Zhou, Olivier Gevaert, Jingwei Wei, Chao Li, Hongyan Chen, Jiang Du, Zhenyu Liu, Di Dong*, Jie Tian*, Dabiao Zhou*, Non-invasive genotype prediction of chromosome 1p/19q co-deletion by development and validation of an MRI-based radiomics signature in lower-grade gliomas, Journal of Neuro-Oncology, 2018, 140(2): 297-306. DOI: 10.1007/s11060-018-2953-y.

 • 63.  Xiaoxiao Wang#, Yi Ding#, Siwen Wang#, Di Dong#, Hailin Li, Jian Chen, Hui Hu, Chao Lu, Jie Tian*, Xiuhong Shan*, Intratumoral and peritumoral radiomics analysis for preoperative Lauren classification in gastric cancer, Cancer Imaging, 2020, 20: 83. Published: 23 November 2020. DOI: 10.1186/s40644-020-00358-3.

 • 64.  Ruijia Sun#, Mengjie Fang#, Lei Tang#, Xiaoting Li, Qiaoyuan Lu, Di Dong*, Jie Tian*, Yingshi Sun*, CT-based deep learning radiomics analysis for evaluation of serosa invasion in advanced gastric cancer, European Journal of Radiology, 2020, 132: 109277. Published: September 11, 2020. DOI: 10.1016/j.ejrad.2020.109277.

 • 65.  Jia Fu#, Mengjie Fang#, Di Dong#, Jian Li#, Ying-shi Sun, Jie Tian*, Lei Tang*, Heterogeneity of metastatic gastrointestinal stromal tumor on texture analysis: DWI texture as potential biomarker of overall survival, European Journal of Radiology, 2020, 125: 108825. Published: January 29, 2020. DOI: 10.1016/j.ejrad.2020.108825.

 • 66.  Wei Lu#, Lianzhen Zhong#, Di Dong#, Mengjie Fang, Qi Dai, Shaoyi Leng, Liwen Zhang, Wei Sun, Jie Tian*, Jianjun Zheng*, Yinhua Jin*, Radiomic analysis for preoperative prediction of cervical lymph node metastasis in patients with papillary thyroid carcinoma, European Journal of Radiology, 2019, 118: 231-238. Available online: 19 July 2019. DOI: 10.1016/j.ejrad.2019.07.018.

 • 67.  Yongbei Zhu#, Chuntao Man#, Lixin Gong#, Di Dong#, Xinyi Yu, Shuo Wang, Mengjie Fang, Siwen Wang, Xiangming Fang*, Xuzhu Chen*, Jie Tian*, A deep learning radiomics model for preoperative grading in meningioma, European Journal of Radiology, 2019, 116: 128-134. Available online: 1 May 2019. DOI: 10.1016/j.ejrad.2019.04.022.

 • 68.  Xiangde Min#, Min Li#, Di Dong#, Zhaoyan Feng, Peipei Zhang, Zan Ke, Huijuan You, Fangfang Han, He Ma*, Jie Tian*, Liang Wang*, Multi-parametric MRI-based radiomics signature for discriminating between clinically significant and insignificant prostate cancer: cross-validation of a machine learning method, European Journal of Radiology, 2019, 115: 16-21. Available online: 15 March 2019. DOI: 10.1016/j.ejrad.2019.03.010.

 • 69.  Min Xu#, Mengjie Fang#, Jian Zou, Shudong Yang, Dongdong Yu, Lianzhen Zhong, Chaoen Hu, Yali Zang, Di Dong*, Jie Tian*, Xiangming Fang*, Using biparametric MRI radiomics signature to differentiate between benign and malignant prostate lesions, European Journal of Radiology, 2019, 114: 38-44. Available online: 25 February 2019. DOI: 10.1016/j.ejrad.2019.02.032.

 • 70.  Jiaming Chen#, Bingxi He#, Di Dong#, Ping Liu, Hui Duan, Weili Li, Pengfei Li, Lu Wang, Huijian Fan, Siwen Wang, Liwen Zhang, Jie Tian*, Zhipei Huang*, Chunlin Chen*, Noninvasive CT radiomic model for preoperative prediction of lymph node metastasis in early cervical carcinoma, British Journal of Radiology, 2020, 93: 20190558. Published Online: 30 Jan 2020. DOI: 10.1259/bjr.20190558.

 • 71.  Xiaoxiao Wang#, Cong Li#, Mengjie Fang, Liwen Zhang, Lianzhen Zhong, Di Dong*, Jie Tian*,Xiuhong Shan*,Integrating No.3 lymph nodes and primary tumor radiomics to predict lymph node metastasis in T1‑2 gastric cancer,BMC Medical Imaging, 2021, 21: 58. Published: 23 March 2021. DOI: 10.1186/s12880-021-00587-3.

 • 72.  Jiehua Su#, Lingwei Meng#, Di Dong#, Wenyan Zhuo, Jianming Wang, Libin Liu, Yi Qin, Ye Tian, Jie Tian*, Zhaohui Li*, Noninvasive model for predicting future ischemic strokes in patients with silent lacunar infarction using radiomics, BMC Medical Imaging, 2020, 20: 77. Published: 08 July 2020. DOI: 10.1186/s12880-020-00470-7.

 • 73.  Bei Wang#, Min Li#, He Ma, Fangfang Han, Yan Wang, Shunying Zhao, Zhimin Liu, Tong Yu, Jie Tian, Di Dong*, Yun Peng*, Computed tomography-based predictive nomogram for differentiating primary progressive pulmonary tuberculosis from community-acquired pneumonia in children, BMC Medical Imaging, 2019,19(1): 63. Published: 08 August 2019. DOI: 10.1186/s12880-019-0355-z.

 • 74.  Mengjie Fang, Jie Tian, Di Dong*, Non-invasively predicting response to neoadjuvant chemotherapy in gastric cancer via deep learning radiomics. EClinicalMedicine, 2022, 46: 101380. Published: April 06, 2022. DOI: 10.1016/j.eclinm.2022.101380.

 • 75.  Jing Li#, Mengjie Fang#, Rui Wang, Di Dong, Jie Tian, Pan Liang, Jie Liu, Jianbo Gao*, Diagnostic accuracy of dual-energy CT-based nomograms to predict lymph node metastasis in gastric cancer, European Radiology, 2018, 28(12): 5241–5249. DOI: 10.1007/s00330-018-5483-2.

 • 76.  Shuaitong Zhang#, Guidong Song#, Yali Zang*, Jian Jia, Chao Wang, Chuzhong Li, Jie Tian, Di Dong, Yazhuo Zhang*, Non-invasive radiomics approach potentially predicts non-functioning pituitary adenomas subtypes before surgery, European Radiology, 2018, 28(9): 3692–3701. DOI: 10.1007/s00330-017-5180-6.

 • 77.  Jiliang Ren#, Jie Tian#, Ying Yuan#, Di Dong, Xiaoxia Li, Yiqian Shi, Xiaofeng Tao*, Magnetic resonance imaging based radiomics signature for the preoperative discrimination of stage I-II and III-IV head and neck squamous cell carcinoma, European Journal of Radiology, 106:1-6, 2018. DOI:10.1016/j.ejrad.2018.07.002.

 • 78.  Mengjie Fang#, Bingxi He#, Li Li#, Di Dong, Xin Yang, Cong Li, Lingwei Meng, Lianzhen Zhong, Hailin Li, Hongjun Li*, Jie Tian*, CT radiomics can help screen the coronavirus disease 2019 (COVID-19): a preliminary study, SCIENCE CHINA Information Sciences, 2020, 63(172103):1-8. DOI: 10.1007/s11432-020-2849-3.

 • 79.  Zhang S, Song G, Zang Y, et al. Non-invasive radiomics approach potentially predicts non-functioning pituitary adenomas subtypes before surgery.[J]. European Radiology, 2018:1-10.

      影像组学实现非功能性垂体瘤亚型的精准预测
 • 80.  Tang Z, Liu Z, Li R, et al. Identifying the white matter impairments among ART-naïve HIV patients: a multivariate pattern analysis of DTI data[J]. European Radiology, 2017, 27(10):4153-4162.

      影像组学实现利用HIV患者白质损伤准确鉴别